• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/2006

"LIMANOWA 2006" INACZEJ

Tegoroczne XXVI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze w Limanowej (2–3 marca) zasadniczo różniło się od dotychczasowych. Tym razem głównym tematem były warunki i możliwości eksportu polskich świeżych i przetworzonych owoców do Rosji i krajów Unii Europejskiej. Powodem zajęcia się taką tematyką był niedostatek informacji związanych z sytuacją rynkową oraz możliwościami eksportowymi dotyczącymi naszych produktów. A przecież średni roczny eksport świeżych owoców z Polski wynosi 600 000 ton, zaś przetworów, w przeliczeniu na świeże owoce, 1,5–1,6 mln ton, razem jest to 2,1–2,2 mln ton, co stanowi około 70% naszej rocznej produkcji owoców. Konsekwencją spadku eksportu byłoby ograniczenie rozwoju naszego sadownictwa. Dla utrzymania eksportu na dotychczasowym poziomie potrzebne są precyzyjne informacje rynkowe. Na ten temat w Limanowej wypowiadali się eksperci z Holandii i Niemiec oraz właścicielka dużej firmy importowej z Moskwy, kierownicy wydziałów ekonomiczno-handlowych naszych ambasad w Berlinie i Moskwie oraz trzech krajowych ekspertów z tej dziedziny.

Po raz pierwszy zaproszono na seminarium przedstawicieli zakładów przetwórczych, wychodząc z założenia, że w produkcji owoców i przetworów z nich problemy są wspólne. Była to jedna z prób integracji środowisk producentów owoców i przetwórców. W tym zakresie czeka jednak wszystkich jeszcze dużo pracy.

Kolejna istotna różnica to większy niż dotąd udział zagranicznych specjalistów. W seminarium uczestniczyło 11 osób z Ukrainy, 3 osoby z Niemiec, po dwie z Rosji i Płd. Tyrolu oraz po jednej z Czech, Węgier i Austrii. Większość to wybitni znawcy problemów rynkowych i produkcyjnych, którzy zabierali głos w pierwszym i drugim dniu limanowskiego spotkania. Wszyscy podkreślali konieczność poprawy jakości owoców oraz organizowania i gwarantowania stałych dostaw dużych partii towaru.

Ważną nowością w programie tego seminarium były tzw. rozmowy handlowe. W drugim dniu spotkania specjaliści z Holandii, Niemiec i Rosji przedstawili możliwości współpracy handlowej w zakresie eksportu naszych owoców oraz plany produkcji owoców w Polsce dla niemieckich przetwórni. O dużym zapotrzebowaniu na nasze świeże owoce mówiła właścicielka firmy importowej z Moskwy.

Co dało słuchaczom tegoroczne spotkanie w Limanowej? Przekazane informacje, uwagi i zalecenia szczególnie przydadzą się większym firmom handlowym i dużym producentom owoców. Poznali oni obecną sytuację rynkową, zasady i trendy obowiązujące w zbycie owoców na rynkach zagranicznych. Wiele tych wymagań i uwarunkowań jest już znane części sadowników i podmiotów handlowych. Z tego faktu można wnioskować, że są one możliwe do spełnienia w naszym kraju i dają szansę na opłacalny eksport owoców. Wielu z obecnych na seminarium z zadowoleniem przyjęło informacje o wzroście popytu na jabłka wiosną tego roku, co może wpłynąć na wzrost cen. Wszyscy jednak podkreślali, że nie należy zwlekać ze sprzedażą jabłek, a tym bardziej jej ograniczać. W krajach zachodniej Europy w lutym średnia cena skupu jabłek (niesortowanych i niepakowanych) wahała się od 0,25 euro/kg do 0,30 euro/kg, przy kosztach produkcji 0,25–0,28 euro/kg. W tym czasie w Polsce jabłka wysokiej jakości, w zależności od odmiany, kosztowały 0,80–1,20 zł/kg (także bez sortowania i pakowania). Należy się jednak liczyć z tym, że jeśli w Polsce cena sortowanych i pakowanych jabłek przekroczy 2 zł/kg, spadnie na nie popyt, a wzrośnie napływ zagranicznych jabłek na nasz rynek.

Za bardzo korzystny efekt tego spotkania można uznać propozycję złożoną przez zagranicznych ekspertów w sprawie współpracy w międzynarodowym handlu owocami. Postrzegani jesteśmy już nie jako konkurenci lub mało znaczący partner w obrocie międzynarodowym, ale jako kooperanci. Jestem przekonany, że udział w seminarium zagranicznych ekspertów wpłynie na twórczą atmosferę wokół naszego sadownictwa.

Zaskoczyła nas również duża frekwencja, choć eksportem zajmuje się znacznie mniej osób niż produkcją owoców. W sezonie organizowane jest kilka spotkań, na których się omawia problemy produkcji, dobór odmian i podkładek oraz sposoby prowadzenia sadów, a także organizowanie grup producenckich. Brakowało jednak praktycznych spotkań o tematyce handlowo-eksportowej. Dlatego uważam, że warto je kontynuować. Taki pogląd wyrażało również wielu uczestników marcowego seminarium.

Uczestnicy, a było ich około 300, bardzo chwalili taką formę i tematykę spotkania. Prosili o kontynuację najpóźniej w przyszłym roku. Na podkreślenie zasługują obszerne materiały konferencyjne, wydane w trzech językach (polskim, niemieckim i rosyjskim).

Osoby zainteresowane informacjami o sytuacji na rynku owoców, możliwościami eksportu owoców oraz współpracą z zagranicznymi partnerami mogą się zgłaszać pod adresem: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, tel./fax 081 533-82-46, email: emakosz@o2.pl. Informacji udzielamy jednak tylko członkom naszego towarzystwa.