• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2006

PALIWO - ZWROT AKCYZY W 2006 ROKU

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej w 2006 r., producenci powinni złożyć odpowiedni wniosek pomiędzy 1 a 30 września b.r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup paliwa (wystawione od 1 stycznia 2006 r.) i złożyć wymienione dokumenty w siedzibie burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu danego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Poniżej przedstawiamy warunki i procedurę ubiegania się o zwrot.

Wymagania

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za takie gospodarstwo uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione albo zadrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza).


Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, do 30 września należy złożyć wniosek i dołączyć faktury wystawione od 1 stycznia br.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, któremu pozostali współposiadacze udzielili pisemnej zgody (jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku należy załączyć odpis z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw nr. 52, poz. 379 z 30.03.2006 r. i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony do kopiowania w urzędach gmin.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra finansów z 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednak muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn wynikającej z faktur VAT ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2006 r. — 0,45 zł/litr). Kwota zwrotu podatku nie może być jednak wyższa od iloczynu stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 kwietnia 2006 r. W tym roku do obliczenia kwoty, która ma być zwrócona, można więc użyć wzoru:

kwota zwrotu = 38,70 zł x liczba ha użytków rolnych

Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się w gospodarstwach rolnych gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej, oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 listopada 2006 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta podany we wniosku.

Nieoczekiwane problemy

Z realizacją polskiego pomysłu taniego paliwa dla rolników mogą być jednak problemy. Jak poinformowała 19.06.2006 r. "Gazeta Wyborcza", Michael Mann rzecznik unijnej komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel powiedział, że Komisja Europejska nie może zaakceptować tego programu, gdyż polski rząd traktuje go jako pomoc publiczną, której udzielanie w UE jest utrudnione. Dopłaty do paliwa otrzymują wprawdzie rolnicy z innych krajów UE, ale ich rządy nie informują oficjalnie KE, że wsparcie udzielane rolnikom może być traktowane jako pomoc publiczna. Bruksela nie interesuje więc się takimi sprawami. Unijne prawo pozwala bowiem dawać rolnikom tańsze paliwo, ale tylko wtedy, gdy będzie ono przeznaczone wyłącznie na produkcję rolną. Tymczasem w polskiej wersji dopłaty do paliwa mają się należeć każdemu, kto jest rolnikiem. Zdaniem przedstawicieli polskiej administracji państwowej, rząd znajdzie jednak rozwiązanie, które będzie dla rolników dogodne i pieniądze już przeznaczone w budżecie państwa na dopłaty do taniego paliwa na pewno trafią do rolników. W ostatnich dniach czerwca minister A. Lepper zapewniał, że zwrotowi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2006 roku nic nie grozi.

Na podstawie informacji MRiRW, 1.06.2006 r. oraz "Gazety Wyborczej", 19.06.2006r.