• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 3/2020

Nasze sprawy

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – od 19 czerwca rusza siódmy już nabór wniosków o wsparcie tego działania w ramach PROW 2014–2020. Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca ub.r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O wsparcie mogą starać się też grupy, które spełniają warunki określone przez ARiMR. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim roku – 9%, w trzecim roku – 8%, w czwartym roku – 7%, w piątym roku – 6%. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały regionalne ARiMR. Agencja sugeruje, by w  czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.