• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2004

PROGNOSFRUIT '2004 Z ZACHODU NA WSCHÓD

Niedawno zakończył się 28. Międzynarodowy Kongres Prognosfruit '2004, który odbywał się 5–7 sierpnia na Akademii Rolniczej w Lublinie. W obradach uczestniczyło 385 osób, w tym 285 zagranicznych gości z 27 krajów. Było to niewątpliwie ważne wydarzenie w polskim sadownictwie, największe po 1974 roku, kiedy w Warszawie odbywał się międzynarodowy kongres ogrodniczy. Tegoroczny kongres należał też do najliczniejszych z dotychczasowych, a to głównie za sprawą uczestników z krajów wschodniej Europy. Z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji przyjechało w sumie 23 osoby, a z krajów środkowowschodniej Europy 11 osób, razem 34 osoby. Na poprzednich kongresach kraje te były reprezentowane przez 5–10 osób. Była to wielka okazja do zawierania umów i nawiązywania kontaktów handlowych między wschodem a zachodem Europy. Może to mieć pozytywny wpływ na rozszerzenie handlu — nie tylko jabłkami — na rynku europejskim w warunkach rosnącej konkurencji. A ta może być groźna, kiedy Chiny zwiększą eksport jabłek do Europy. O tym mówił w swoim wystąpieniu dr Desmond O'Rourke z USA. Świadomość takiego zagrożenia może być korzyścią wyniesioną z udziału w kongresie producentów i dystrybutorów jabłek i gruszek.

W materiałach kongresowych przedstawiono szacunki zbiorów jabłek w 2004 roku w krajach liczących się w produkcji tych owoców — 19 z Unii Europejskiej i 9 spoza tej Wspólnoty. W tych pierwszych w 2003 roku zbiory jabłek wynosiły około 10,0 mln ton i podobną ilość przewiduje się w roku obecnym. Jest to niezwykle istotna informacja, która pozwala spodziewać się podobnych cen jabłek deserowych. Prawdopodobnie niższe niż w ubiegłym roku będą ceny jabłek przemysłowych. Spośród 25 krajów UE Polska zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce w produkcji jabłek. Pod tym względem zajmujemy czwarte miejsce na świecie — po Chinach, USA i Rosji. Szacuje się, że w tym roku w Polsce zbiory wyniosą około 2,5 mln ton, a we Włoszech — 2,1 mln ton (drugie miejsce).
W 9 krajach spoza UE produkcja w 2003 roku wynosiła 7,2 mln ton, zaś w tym roku może wynieść 6,0 mln ton. Największy jej spadek przewiduje się w Rosji i Turcji (niekorzystna pogoda i parch jabłoni). W 28 krajach europejskich zbiory jabłek mogą być niższe zaledwie o 4% (więcej na str. 39–41). Zdaniem specjalistów z USA i Turcji, w tym roku zbiory jabłek mogą wynieść około 19 mln ton w Chinach, 2,5 mln ton w Iranie i 4,3 mln ton w USA (wzrost o 9%). Przewiduje się też wyższe zbiory gruszek w krajach UE — w zeszłym roku w 19 krajach Wspólnoty zbiory gruszek wyniosły 2,2 mln ton, a w tym mogą przekroczyć granicę 2,5 mln ton. W USA produkcja gruszek wynosi 1 mln ton, zaś w Chinach jest 10-krotnie wyższa.

W ramach omawianego kongresu odbyły się trzy spotkania specjalistów z różnych krajów. 3 sierpnia w rejonie Grójca 10-osobowa grupa szefów wielkich jednostek handlowych i banków poznawała możliwości nawiązywania wieloletnich partnerskich umów handlowych, zwłaszcza w zakresie handlu jabłkami deserowymi. Analizowano też sytuację na rynku wiśni. Do tych problemów nawiązano podczas obrad kongresu i zaproponowano spotkanie przedstawicieli z Polski, Niemiec, Węgier i Serbii w celu szerszego ich omówienia. Głównym celem tego spotkania będzie dyskusja nad tym, jak rozwiązać trudną sytuację na rynku wiśni w krajach UE.

Na Lubelskim Rynku Hurtowym z siedzibą w Elizówce 5 sierpnia odbyły się posiedzenia Światowej Organizacji Jabłek i Gruszek (WAPA) oraz zespołu ekspertów COPACOGECA. Głównym tematem tych posiedzeń była sytuacja na światowym i europejskim rynku jabłek i gruszek.

Zdaniem organizatorów, osiągnięte zostały trzy podstawowe cele kongresu:

  • grono uczestników obrad poszerzono o specjalistów z krajów wschodniej i środkowowschodniej Europy;
  • skutecznie zaprezentowano polskie sadownictwo;
  • wypromowano rejon Lubelszczyzny oraz Akademię Rolniczą w Lublinie.

Prezentacja polskiego sadownictwa polegała na degustacji świeżych owoców wysokiej jakości oraz na zwiedzaniu gospodarstw sadowniczych. Problemy polskiego sadownictwa przedstawiono w specjalnej publikacji kongresowej. Uczestnicy kongresu mieli też możliwość poznania Lublina, naszych obyczajów i problemów. Wielu z nich zwiedzało także Kraków. Ci, którzy po raz pierwszy byli w Polsce, stwierdzili, że mieli gorsze wyobrażenia o naszym kraju.

Wielkie wrażenie na uczestnikach zrobiła reprezentacyjna aula w Centrum Kongresowym naszej uczelni, gdzie odbywały się obrady. Pod adresem organizatorów padało wiele pochwał i gratulacji za wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tego kongresu. Duże wrażenie zrobiły zwiedzane sady, których wysoki poziom produkcyjny zaskoczył wielu uczestników kongresu.

Jak już wspomniano, z okazji kongresu wydano dwie publikacje, katalog polskich firm ogrodniczych oraz materiały statystyczne. Wszystkie publikacje są do nabycia w TRSK w Lublinie.