• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2006

DOPŁATY DO UBEZPIECZEŃ TAKŻE DLA OGRODNIKÓW

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 7 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 150, poz. 1249) nie zadowoliła producentów owoców i warzyw, którzy z tego systemu wsparcia zostali wyłączeni. Po ostatniej nowelizacji wspomnianego aktu prawnego otwierają się jednak przed ogrodnikami (a także przed producentami chmielu) możliwości skorzystania z pomocy państwa w ubezpieczeniu produkcji.

Pierwsza ustawa bez ogrodnictwa

W cytowanej we wstępie ustawie przewidziano udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek, które opłacają producenci rolni z tytułu zawarcia z zakładami ubezpieczeniowymi umów ubezpieczenia: upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych — od zasiewu lub posadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozków wiosennych. Wysokość dopłat ustalono na 35% składki do hektara upraw ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 40% składki — w przypadku zbóż, rzepaku, rzepiku lub kukurydzy. Wyliczenia dokonano z uwzględnieniem stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających 3,5% sumy ubezpieczenia upraw rolnych, a także powierzchni tych ostatnich przewidzianych do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady ubezpieczeniowe w 2006 r. W tegorocznym budżecie państwa na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 55 mln zł, co pozwoliłoby w br. na objęcie ubezpieczeniem z dopłatami do składek około 1,6 mln ha powierzchni upraw rolnych oraz około 1,5 mln sztuk zwierząt gospodarskich. Według szacunków specjalistów, poza ochroną ubezpieczeniową pozostaje na wsi ponad 80% podstawowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na podstawie przepisów ustawy kontrakty na oferowanie ubezpieczeń rolnych podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 firm (patrz niżej).


W przyszłym roku sadownicy otrzymają dopłaty do ubezpieczeń m.in. od skutków huraganu

Nowelizacja, ale czy ostatnia?

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnictwa (2000/C28/02), pomoc dla gospodarstw rolnych w formie dofinansowania składek ubezpieczeniowych uznaje się za dopuszczalną. Jednakże dla jej wdrożenia w danym kraju członkowskim niezbędne jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej, do której wspomniana ustawa została przesłana. KE uznała, że ryzyko ognia i eksplozji powinno wchodzić w zakres ubezpieczenia handlowego, konieczna była więc nowelizacja ustawy i wyłączenie z niej tych dwóch zagrożeń. Warto przypomnieć, że, zgodnie z prawem wspólnotowym, dotychczasowa pomoc państwa dla sektora rolnego w postaci dopłat do kredytów klęskowych jest niedozwolona i do końca 2008 r. należy ją zlikwidować.

Podczas prac parlamentarnych nad wykreśleniem z zakresu dopłat do ubezpieczeń od ryzyka wystąpienia ognia i eksplozji Sejm przyjął dodatkowo poprawki zmierzające do poszerzenia listy upraw i zwierząt gospodarskich objętych pomocą państwa. Między innymi, dzięki działaniom Mirosława Maliszewskiego posła na Sejm z klubu PSL i prezesa Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, 27 kwietnia br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wprowadzając do niej zapis dający możliwość zawierania umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do upraw warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz drobiu. 24 maja prace nad tymi przepisami zakończył Senat nie wnosząc do nich żadnych poprawek. Wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw". Także te poprawki wymagają jednak notyfikacji Komisji Europejskiej. Aby jednak nie wstrzymywały one wykonania pozostałych przepisów ustawy, możliwość ubezpieczenia dodanych upraw i zwierząt Sejm odsunął do 2007 r.

Ubezpieczenia upraw warzyw oraz drzew i krzewów owocowych — ochrona od zasiewu lub posadzenia do zbioru plonu — z dopłatami z budżetu państwa mogą
więc być zawierane od 1 stycznia 2007 r. z zakładami ubezpieczeniowymi, które podpisały z MRiRW umowy.

Jak podała "Rzeczpospolita" z 6.06.2006 r. w artykule "Rolnikom będzie łatwiej o polisę", dopisane do ustawy uprawy — chmielu, warzyw, drzew i krzewów owocowych — są dla towarzystw ubezpieczeniowych dużo bardziej ryzykowne niż uprawy rolnicze. Stąd, według niektórych ekspertów, konieczna będzie kolejna nowelizacja ustawy, w której podniesiono by dotychczasowe limity wysokości składki, czyli 3,5% sumy ubezpieczenia upraw.

Na podstawie informacji MRiRW oraz "Rzeczpospolitej", 6.06.2006 r.

Przyczyny i rodzaje szkód w uprawach objęte dopłatami:

  • huragan — szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, wyrządzającego masowe szkody (za pojedyncze uważa się spowodowane przez huragan, jeżeli jego działanie stwierdzono na obszarze co najmniej dwóch gospodarstw rolnych);
  • powódź — szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego lub wskutek spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
  • deszcz nawalny — szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego);
  • grad — szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
  • piorun — szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego;
  • osunięcie się ziemi — szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi (wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie) oraz usuwanie się ziemi (szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach),
  • lawina — szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania się ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
  • susza — szkody powstałe wskutek utrzymywania się przez okres co najmniej 2 kolejnych miesięcy niedoboru opadów w stosunku do sum średnich wieloletnich, stanowiącego mniej niż 50% normy ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
  • ujemne skutki przezimowania lub przymrozków wiosennych — szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem lub wygniciem roślin zimą albo szkody spowodowane ujemną temperaturą wiosną, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin albo całkowitej utracie plonu, lub utracie jego części.