• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 03/2006

W ostatnich latach powstaje w Polsce coraz więcej nowoczesnych obiektów logistycznych. Niezależnie od przeznaczenia tych obiektów, ich wyposażenie jest podobne, łączy ono na różne sposoby halę magazynową z pojazdem transportującym. Systemy przeładunkowe mają na celu umożliwienie, ułatwienie i usprawnienie bezpiecznego przeładunku towaru lub surowca w obu kierunkach, tj. z magazynu do pojazdu transportowego i z pojazdu transportującego do magazynu.
Więcej »
Wózki widłowe produkowane przez firmę Jungheinrich — światowego dostawcę nowoczesnych rozwiązań logistycznych — coraz częściej wybierane są przez ogrodników jako niezbędne maszyny do transportu produktów w gospodarstwie. Przykładem gospodarstwa, w którym wykorzystuje się wózek widłowy firmy Jungheinrich, jest gospodarstwo sadownicze Artura Pietrzyckiego z miejscowości Wichradz koło Warki. Na powierzchni 34 hektarów produkuje się tam rocznie około 1000 ton jabłek, a owoce przechowuje się w chłodniach o pojemności 350 ton oraz komorach z KA na 700 ton.
Więcej »
W 2005 roku zbiory warzyw i owoców były niższe niż w 2004 r. — warzyw polowych o 3%, a owoców z drzew o 20% (jabłek — o 18%, gruszek — o 32%). Z tego powodu wzrosły ceny skupu produktów ogrodniczych. W listopadzie ubiegłego roku Rosja wprowadziła embargo na import świeżych produktów ogrodniczych z Polski i — jeżeli nie będzie ono zniesione — może mieć negatywny wpływ na poziom cen, zwłaszcza jabłek, w pierwszej połowie 2006 r. Pod koniec minionego roku zaczęły obniżać się ceny skupu jabłek deserowych w spółdzielniach ogrodniczych, ale po rekordowo wysokich cenach kupowano jabłka dla przetwórstwa. Znacznie podrożały też kapusty i większość warzyw korzeniowych.
Więcej »
W trzech ostatnich miesiącach 2005 roku ceny oferowane ogrodnikom przez firmy eksportujące były wyższe niż w analogicznym okresie 2004 r. Rosnący popyt na owoce i mniejsze zbiory owoców z drzew w Polsce (według GUS — o 19,8%, w porównaniu z danymi z 2004 r.) oraz w wielu krajach europejskich zdecydowały o wzroście notowań w ostatnim kwartale roku. W grudniu 2005 r. jabłka deserowe były droższe średnio o 20% niż rok wcześniej, gruszki — o 30%. Więcej niż w 2004 r. płacono także za warzywa, których zbiory w 2005 r. były o 2,7% niższe niż w roku poprzednim. Największy wzrost cen dotyczył warzyw kapustnych (w grudniu 2005 r. notowania kapusty białej były o ok. 157% wyższe niż rok wcześniej) i cebuli (w grudniu — o 76% wyższe).

Więcej »
Niektóre grupy zawodowe mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem określonego w przepisach wieku emerytalnego. Czy z takiej możliwości mogą skorzystać również osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników? Pytanie to jest coraz częściej zadawane po wprowadzeniu w Polsce systemu rent strukturalnych, przyznawanych części rolników, którzy ukończyli 55 lat, a także po sygnałach o zlikwidowaniu — z uwagi na możliwość ubiegania się o rentę strukturalną — emerytur dla rolników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.
Więcej »
Odbywająca się 5–7 grudnia ubiegłego roku w kijowskim centrum wystawowym "Ekspocentr Ukrainy" druga międzynarodowa wystawa i konferencja "Owoce i warzywa Ukrainy — 2005" (fot. 1) była dobrą okazją do zapoznania się ze stanem ogrodnictwa w tym kraju, który kiedyś nazywano spichlerzem Europy. Wystawa — pod względem powierzchni i liczby uczestników — były raczej skromna, ale nie znaczy to, że ukraińska produkcja owoców i warzyw się nie rozwija. Ostatnie lata przyniosły renesans tej branży, a niezbyt duże zainteresowanie imprezą wynikało z faktu, że na Ukrainie wciąż nie ma problemów ze zbytem produktów ogrodniczych, na które popyt jest większy niż podaż. W takiej sytuacji producenci nie są jeszcze wystarczająco zainteresowani marketingiem.
Więcej »
Jednym z ważniejszych miejsc zbytu warzyw i owoców w centralnej Polsce jest Łódzkie Centrum Handlowe "Zjazdowa" SA. Udziałowcami tej spółki jest ponad 200 podmiotów gospodarczych, a jej kapitał sięga prawie 12 mln zł. Chociaż na terenie Ł.C.H. znajdują się nowoczesne hale targowe, korzystanie z nich pozostaje zbyt kosztowne dla indywidualnych producentów warzyw i nadal prowadzą oni sprzedaż "pod chmurką", obok hal. Mogą dostarczać warzyw do powołanej przy Ł.C.H. spółki "Zjazdowa — Dystrybucja Sp. z o.o.", ale jak się okazuje, niewielu jeszcze producentów jest przygotowanych na taka formę współpracy.
Więcej »
Wiadomości z rynku owoców w pierwszej połowie lutego można było uważać za dobre, a nawet za nadspodziewanie dobre. Sprawa rosyjskiego embarga na import żywności z Polski nadal jednak pozostawała niezałatwiona. Co więcej, mówiono, że trudno się spodziewać szybkiego przełomu i nawet z kręgów MRiRW dochodziły komentarze o politycznym podłożu kryzysu. Co gorsza, Komisja Europejska uznała rzecz całą jedynie za problem natury technicznej. Rzeczywisty wpływ embarga na sytuację na rynku był jednak ograniczony. Polskie jabłka trafiały bowiem do Rosji przez Łotwę, Litwę i Ukrainę, tyle tylko, że zaopatrzone w dokumenty pochodzące z tych państw, zaś popyt na polskie owoce określano jako bardzo wysoki. Niektórzy doszukiwali się nawet dobroczynnego wpływu opisywanej sytuacji w postaci zmarginalizowania roli w eksporcie najrozmaitszych "busiarzy".

Więcej »
Tegoroczną zimę w Polsce należy zaliczyć do surowych, ponieważ najniższa temperatura w styczniu spadła znacznie poniżej –30°C. Rozkład temperatury był zgodny z oczekiwaniami — od najniższych na wschodzie naszego kraju do najwyższych w okolicach zachodnich i nadmorskich. Tak niska temperatura stwarza poważne zagrożenie dla uprawianych w Polsce drzew owocowych. Zależy ono od gatunku drzewa, a także odmiany, i od zakresu wytrzymałości drzew na ujemną temperaturę.
Więcej »
Mszyce są jedną z najpowszechniej występujących grup roślinożerców. Zasiedlają wszystkie gatunki roślin, są uciążliwymi szkodnikami w sadach. Niektóre gatunki mają tylko jednego żywiciela, a niektóre do przejścia cyklu rozwojowego potrzebują dwóch żywicieli. Jednym z gatunków mszyc, związanych w naszych warunkach prawie wyłącznie z jednym żywicielem, jest bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum), która zasiedla głównie jabłoń. Szczególnie liczne występowanie tego szkodnika w minionym sezonie sygnalizowane było zarówno przez służby ochrony roślin, jak i przez sadowników z różnych rejonów Polski.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Na II Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej (Warszawa, 13–14 stycznia), których organizatorami była firma BASF Polska i Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, przybyli sadownicy z całego kraju. Większość z pytanych określała MTAS jako jedną z najlepszych specjalistycznych imprez tego typu w Polsce. Tegoroczne targi odwiedziło ponad 3000 osób, a swoją ofertę zaprezentowało prawie 100 firm działających w branży sadowniczej. Na uwagę zasługiwała również konferencja pt. "Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych", która towarzyszyła targom. Gatunkiem, który zdominował jej tematykę, były grusze.*
Więcej »
Jednym z najgroźniejszych patogenów truskawki jest Phytophthora fragariae var. fragariae, organizm grzybopodobny, który powoduje czerwoną zgniliznę korzeni truskawki. Patogen ten występuje w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i Japonii, a także niemal we wszystkich krajach Europy, w których warunki ekologiczno-klimatyczne sprzyjają jego rozwojowi. Odmiany truskawki są w różnym stopniu podatne na infekcję przez P. fragariae var. fragariae.
W Polsce — tak, jak i w innych krajach Unii Europejskiej — P. fragariae var. fragariae ma status organizmu kwarantannowego. Każde podejrzenie wystąpienia powodowanej przez ten patogen choroby należy więc zgłosić w najbliższym oddziale Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Znaczenie gospodarcze i status kwarantannowy tego organizmu ogranicza się do upraw truskawki, ponieważ ma on ograniczony zakres roślin żywicielskich.
Więcej »
Przędziorki od kilku już lat są bardzo uciążliwymi szkodnikami w sadach. W wielu z nich każdego roku wykonuje się co najmniej dwa zabiegi zwalczające, a mimo to w niektórych okresach liczebność i szkodliwość tych roztoczy wzrasta bardzo szybko. Do sytuacji takich dochodzi w warunkach sprzyjających szybkiej ich reprodukcji — wysokiej temperatury i małej wilgotności powietrza. W minionym sezonie wegetacyjnym dużą liczebność tych szkodników notowano zwłaszcza w jego drugiej połowie, toteż w niektórych sadach jeszcze na początku września zwalczano przędziorki. Obecnie w sadach stwierdza się dużo jaj zimowych przędziorka owocowca (fot. 1). Sadownicy są zaniepokojeni, chcieliby pozbyć się tego roztocza. Aby to uczynić, trzeba w zagrożonych sadach koniecznie wykonać zabieg zwalczający już przed kwitnieniem drzew — można wykorzystać do tego celu, między innymi, preparaty olejowe.
Więcej »
Chociaż Dania należy do mniej ważnych producentów owoców w Unii Europejskiej, tradycje sadownicze są jednak w tym kraju długie. Jabłko w języku duńskim to abild, a słowo Abildgrde oznaczające sad pojawiło się w piśmiennictwie tego kraju już w 1241 roku. Obecnie najważniejszy rejon produkcji sadowniczej w Danii to wyspa Funen, gdzie klimat jest nieco cieplejszy niż w pozostałych rejonach kraju. Podstawowymi produktami sadowniczymi są jabłka, gruszki, a także owoce miękkie (tab. 1). Duńscy sadownicy (oraz producenci warzyw) są dobrze zorganizowani — 50% warzyw i owoców sprzedaje się za pośrednictwem organizacji producenckich. Do takich grup należy ponad 40% sadowników. Przy okazji kongresu Prognosfruit 2005 w Danii miałem okazję zwiedzić jedno z największych gospodarstw sadowniczych w tym kraju.
Więcej »
Stymulatorem przemian jakościowych w rolnictwie są działania na rzecz oświaty i edukacji, a Spotkania Sadownicze organizowane od 1991 roku na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu są tego dobrym przykładem.
W czasie ich trwania przekazywany jest duży zasób wiedzy i doświadczeń związanych z nauką i praktyką sadowniczą. Uzupełnieniem są wystawy środków produkcji, literatury fachowej, wiele pokazów i konkursy. Otwierając jubileuszowe spotkanie (31.01.–1.02.), starosta sandomierski Mieczysław Sawa stwierdził — odbywające się w naszym rejonie Spotkania Sadownicze traktujemy jako zaszczyt dla naszych sadowników. W pierwszym dniu na zamku pojawiło się ponad 1000 osób (fot. 1), drugiego dnia zamkowa sala wykładowa znów wypełniła się po brzegi. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 70 firm (fot. 2 a i b). Podziękowania należą się sponsorom bezpłatnego wstępu — firmom Bayer CropScience i Yara Poland.
Więcej »
Regulowanie kształtu i zagęszczenia korony z uwzględnieniem typu wzrostu i owocowania odmiany to główny cel cięcia grusz. Nieprawidłowe cięcie lub jego brak stanowią duży błąd w uprawie tych drzew. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że grusza jest bardzo wymagająca pod względem stanowiska oraz cięcia i prowadzenia drzew — reaguje obniżeniem plonowania na wszelkie braki w tym zakresie.
Więcej »
Więcej »
Unia Europejska przyjmując nowych członków musiała brać pod uwagę fakt, iż dochody na jej terenie będą się wyrównywać. Ktoś by zapytał, co to ma wspólnego z produkcją owoców jagodowych w Polsce, a także w krajach, które w 2004 roku weszły z nami do UE. Obecnie za godzinę pracy przy zbiorze ręcznym malin lub truskawek płacimy około 1 euro, a w krajach takich, jak Niemcy czy Anglia, pracownik wykonujący tę samą pracę zarabia około 7 euro/godz. Jeśli przyjmujemy, że te zarobki będą się w ciągu dziesięciu lat wyrównywać, to jak wyobrażamy sobie kilogram malin czy truskawek dla przetwórstwa za 1,50 zł, gdy pracownik za godzinę zbioru "zawoła" 4–5 euro? Problem pogłębia również fakt, iż obecnie ze względu na bardzo skomplikowane przepisy nie możemy oficjalnie zatrudniać pracowników ze Wschodu.
Więcej »
W poprzednim numerze Autorzy omówili rozwój wymienionych w tytule entomofagów. W drugiej części artykułu przedstawiają praktyczne zalecenia dotyczące biologicznej ochrony przed mączlikami ogórków i pomidorów — roślin łatwo zasied­lanych przez te szkodniki, które wytwarzają rasy odporne na wiele chemicznych środków, tradycyjnie używanych do ochrony plantacji (red.).
Więcej »
Do niedawna w większości naszych gospodarstw szklarniowych lampy instalowano jedynie w mnożarkach i doświetlano rośliny tylko na etapie produkcji rozsady. W tym sezonie w szklarniach Tadeusza Mularskiego w Borach Malinowskich po raz pierwszy prowadzona jest całoroczna uprawa pomidorów z pełnym doświetlaniem asymilacyjnym. Gdy odwiedziłam państwa Mularskich na początku stycznia, rośliny te już owocowały (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Marzec to okres produkcji rozsady papryki do nieogrzewanych tuneli foliowych. Chciałabym przypomnieć główne zasady jej przygotowania, ponieważ producenci popełniają dużo błędów na tym etapie uprawy.
Więcej »
Według różnych źródeł, powierzchnia upraw pora w Polsce wynosi mniej więcej 5000 ha. Bardzo trudno jest jednak znaleźć gospodarstwa, które specjalizowałyby się w produkcji tylko tego gatunku. Dla większości polskich ogrodników jest to uprawa dodatkowa, stanowiąca uzupełnienie podstawowego asortymentu warzyw. Taka sytuacja ma wpływ na dobór odmian — dominują ustalone, często będące już bardzo długo na rynku. Odmiany heterozyjne, mimo swoich niewątpliwych zalet, bardzo wolno zdobywają zaufanie ogrodników. Nie bez znaczenia jest też cena ich nasion, które są nadal kilkakrotnie droższe niż nasiona odmian ustalonych.
Więcej »
Łączne zapotrzebowanie na rozsadę warzyw oceniane jest w skali kraju na co najmniej kilka miliardów sztuk rocznie i zwiększa się z każdym rokiem. W uprawie wielu gatunków warzyw, zwłaszcza późnych kapustnych (fot. 1), obserwuje się tendencję do przechodzenia z najtańszej i dominującej do niedawna rozsady "rwanej", produkowanej na rozsadniku w polu, na rozsadę doniczkowaną. Zmianom tym sprzyja coraz większa dostępność oraz upowszechnienie w praktyce ogrodniczej wielodoniczek, zwanych paletami rozsadowymi lub multiplatami. Wielodoniczkami, jako prostszymi oraz mniej kłopotliwymi w użyciu, coraz częściej zastępowane są również doniczki ziemne, stosowane dotychczas w produkcji rozsad warzyw wczesnych (fot. 2).
Więcej »
Szalotka jest cebulą gniazdową o specyficznym charakterze wzrostu — tworzy liczne odrosty, które są zaczątkiem cebul przybyszowych osadzonych na wspólnej piętce. Największymi producentami tej cebuli w Europie są: Francja, Belgia, Włochy i Holandia. Francja uchodzi za kraj przodujący w światowej produkcji szalotki, rocznie eksportuje do innych krajów Europy oraz do USA, Kanady i Japonii około 6–8 tys. ton tej cebuli. Szalotkę uprawiają i doceniają jej wartość dietetyczną również mieszkańcy środkowej i południowo-wschodniej Azji, a zwłaszcza Indonezji, Tajlandii, Sri Lanki, Chin i Japonii. W Polsce zainteresowanie tą rośliną coraz bardziej wzrasta, czemu sprzyja większa dostępność materiału siewnego i cebul rozmnożeniowych. Na skalę amatorską szalotka jest uprawiana u nas od bardzo dawna, a opis tej rośliny i zalecenia agrotechniczne można znaleźć w najstarszych podręcznikach ogrodnictwa.
Więcej »
Uprawą szpinaku w Polsce na mniejszą lub większą skalę od dawna zajmuje się wielu producentów. Warzywo to w ostatnich latach jest coraz bardziej poszukiwanym surowcem dla przemysłu spożywczego.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Nieskomplikowana i szybka uprawa, niskie koszty produkcji oraz ciągle powiększający się asortyment odmian o coraz szerszej palecie barw spowodowały, że w latach 90. dwudziestego wieku wzrosła popularność słoneczników. Szczególnie atrakcyjne i poszukiwane na rynku kwiatów ciętych są rośliny pochodzące z uprawy pod osłonami, przyspieszonej lub opóźnionej w porównaniu z tą tradycyjną w polu. Na giełdach holenderskich najwięcej kwiatów ciętych słonecznika — 77,3 mln — sprzedano w 1999 r., a w 2004 roku liczba ta wynosiła 61,6 mln. Choć ostatnio obrót spadł, słonecznik nadal zajmuje wysoką, 17. pozycję na liście najpopularniejszych na aukcjach roślin ozdobnych. W ubiegłym roku wartość tego obrotu przekraczała 16,1 mln euro.
Więcej »
W produkcji roślin balkonowo-rabatowych stałą pozycję zajmują gatunki i odmiany ozdobne z liści. Wybór jest zadecydowanie mniejszy niż w przypadku kwitnących roślin, ale co roku hodowcy prezentują nowości. Przykładem rośliny, której asortyment odmianowy ostatnio wzbogacono, jest plektrantus (Plectranthus sp.).
Więcej »
Więcej »
Chryzantemy sprzedawane w doniczkach cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ze względu na możliwość sterowania uprawą tych roślin, dostępne są one na naszym rynku prawie przez cały rok, a nie wyłącznie — jak to bywało dawniej — na Wszystkich Świętych. Są bowiem wykorzystywane nie tylko do dekoracji grobów, ale również pomieszczeń, balkonów, tarasów, itp. Za granicą mają jeszcze większe znaczenie — na giełdach holenderskich chryzantemy zajmują 4. miejsce w rankingu najpopularniejszych kwitnących roślin doniczkowych. W roku 2004 sprzedano tam 37 mln doniczkowych chryzantem, z czego 80% stanowiły odmiany drobnokwiatowe.
Więcej »
Więcej »
Produkcja roślin doniczkowych w Polsce prowadzona jest już w wielu gospodarstwach na poziomie równie wysokim, jak w Holandii czy w Danii. Problem stanowi u nas jednak rozdrobnienie gospodarstw i brak możliwości zapewnienia stałych, dużych i wyrównanych dostaw do odbiorców. Taki stan rzeczy był głównym powodem utworzenia mniej więcej 3 lata temu grupy producentów roślin ozdobnych Kwiaty Polskie. Dzięki wspólnemu działaniu udało się ogrodnikom tworzącym tę grupę rozpocząć sprzedaż roślin za pośrednictwem sieci handlowych. Dodatkowym atutem połączenia sił jest możliwość korzystania z dotacji unijnych, przysługujących grupom producenckim.
Więcej »
Lubelski Rynek Hurtowy SA zaczął funkcjonować ponad 5 lat temu i wtedy wśród lokalnych ogrodników oraz sprzedawców odżyła wiara w handel z prawdziwego zdarzenia. Najwięcej nadziei wiązano ze zorganizowaniem handlu z sąsiadami zza wschodniej granicy i możliwością hurtowego zbytu polskich towarów na ukraiński, białoruski i rosyjski rynek. Tak się jednak nie stało.
Więcej »
Tradycje Zakładu Ogrodniczego Cichoń z Wielunia sięgają lat siedemdziesiątych XX w. Wtedy to Ryszard Cichoń wraz z żoną Magdaleną rozpoczęli produkcję kwiaciarską w szklarni o powierzchni 3000 m2. Wśród uprawianych roślin znalazły się zarówno te na kwiaty cięte (m.in. frezje i goździki), jak i doniczkowe (cyklameny). Od 1979 r. w tym rodzinnym gospodarstwie produkowane są sadzonki chryzantem, ale początkowo ukorzeniano je tylko na własne potrzeby, a główną specjalizację zakładu stanowiły kwiaty cięte tych roślin i chryzantemy doniczkowe — odmiany wielkokwiatowe. Jak wspomina pan Ryszard, chryzantemy traktowano wówczas na polskim rynku "po macoszemu", dostępne było najwyżej 20 odmian.
Więcej »
Na międzynarodowym rynku pojawiają się wciąż nowe odmiany roślin ozdobnych, mimo ogromnej liczby już istniejących. O wysypie nowości najłatwiej przekonać się corocznie na targach skupiających najważniejszych graczy światowego kwiaciarskiego biznesu. Targach takich, jak Horti Fair w Amsterdamie, których ostatnia edycja (w listopadzie 2005 r. — czyt. też HO 2/2006) charakteryzowała się wprawdzie mniejszą liczbą wystawców, w tym brakiem niektórych liczących się firm, ale i tak dawała dość reprezentatywną próbę tego, co dzieje się w hodowli roślin ozdobnych — zwłaszcza tych do uprawy na kwiaty cięte. I tak, hodowcy oficjalnie zgłosili organizatorom Horti Fair '05 około 130 odmian takich roślin (doniczkowych — prawie 70, a balkonowo-rabatowych — 30). Na targach można było jednak znaleźć więcej tego typu eksponatów. Wybrane nowości przedstawiam poniżej.
Więcej »