• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2006

WSTAWKI SKARLAJĄCE DLA ŚLIW

Wstawki, podobnie jak podkładki, stanowią niedrogą i korzystną dla środowiska metodę kontroli wzrostu drzew, pokroju korony, jakości owoców (mogą nawet modyfikować zawartość flawonoidów w owocach, jak dzieje się to u roślin cytrusowych). Wpływają na uzyskiwanie wczesnych i corocznych plonów oraz na możliwość przechowywania owoców. Mogą eliminować wpływ niekorzystnych warunków glebowych, na przykład zasolenia, stresów klimatycznych (susze lub ostre mrozy) lub zwiększać odporność na patogeny odglebowe czy choroby grzybowe. Wstawka może być również używana jako element niwelujący niezgodność między odmianą i podkładką.

Poszukiwania wstawek

Podejmowano próby znalezienia dla śliw wstawek pozwalających na skarlenie wzrostu odmiany szlachetnej i zwiększenie plenności drzew. Dodatkową zaletą drzew ze wstawkami o długości 30 cm, oprócz korzystnych cech wymienionych powyżej, jest fakt, że drzewa te tworzą łatwo pierwsze piętro korony na wysokości 70–80 centymetrów, która jest optymalna w intensywnych sadach śliwowych.

Podkładkę w prowadzonych przez prof. Z. Grzyba z ISK w Skierniewicach doświadczeniach stanowiła, na przykład, ałycza, a wstawki pochodziły z podkładek 'Common Mussel', 'Myrobalan B,' 'Skorospielka' i 'Brompton'. W ciągu pięciu lat uprawy drzew nie stwierdzono wyraźnego wpływu wstawki na wzrost drzew 'Węgierki Włoskiej'. Obserwowano jedynie pewną tendencję słabszego wzrostu drzew na wstawkach 'Common Mussel', 'Myrobalan B' i 'Skorospielka'. Korzystny wpływ na plonowanie wywarła wstawka 'Brompton'. Wszystkie drzewa rosnące na wymienionych wstawkach w drugim roku plonowania dały o 100% wyższy plon owoców, w porównaniu z plonem zebranym z drzew kontrolnych, które rosły na ałyczy.

Wstawki na 'Węgierce Wangenheima'

W stacji doświadczalnej Akademii Rolniczej w Krakowie podjęto próbę oceny wstawek dla śliw. W 1998 roku założono doświadczenie mające na celu porównanie siły wzrostu i wysokości plonowania drzew śliw odmiany 'Cacanska Najbolia' pochodzących z podwójnego szczepienia. Jako podkładkę zastosowano siewki odmiany 'Węgierka Wangenheima'. Wstawki skarlające pochodziły z następujących odmian śliw: 'Węgierka Wczesna' (fot. 1), 'GF 655/2', 'Sanctus Hubertus' oraz 'Ishtara'. Kontrolę stanowiła siewka 'Węgierki Wangenheima' (fot. 2) ze wstawką z tej samej odmiany.


Fot. 1. 7-letnie drzewo odmiany 'Cacanska Najbolia' na wstawce z 'Węgierki Wczesnej'


Fot. 2. 7-letnie drzewo odmiany 'Cacanska Najbolia' na wstawce z 'Węgierki Wangenheima'

Zapylaczem dla odmiany 'Cacanska Najbolia' była odmiana 'Cacanska Lepotica'. Gleba, na której został posadzony sad, należy do klasy II b. Jest zaliczana do typu gleb brunatnych, wytworzonych z lessu i reprezentuje gatunek określany jako pył ilasty. Drzewa posadzono w rozstawie 4 m x 2 m. W rzędach utrzymywano ugór herbicydowy, a w międzyrzędziach — murawę.

W kolejnych latach prowadzonego doświadczenia nie stwierdzono wpływu wstawek na stopień zawiązania owoców. Drzewa zaczęły owocować w trzecim roku po posadzeniu. Zarówno w tym roku, jak i w trzech następnych nie wykazano różnic w wielkości plonu ogólnego dla drzew rosnących na poszczególnych wstawkach (tab. 1).
Owoce charakteryzowały się dużą zdrowotnością, co znalazło swoje odbicie w wysokim udziale procentowym plonu handlowego w plonie ogólnym.

Tabela. 1. Plon ogólny w latach 2001–2004

Tabela. 2. Wysokość drzew śliw oraz współczynnik plenności
w czwartym roku owocowania

W szóstym roku uprawy drzewa śliw odmiany 'Cacanska Najbolia' osiągnęły średnio wysokość 2,7 m, przy corocznym umiarkowanym ich cięciu. Korony drzew były luźne, dobrze doświetlone, a nieduże rozmiary drzew ułatwiały prace pielęgnacyjne, a także zbiór owoców.

Współczynnik plenności obliczony przez podzielenie sumy plonu ogólnego z czterech lat owocowania przez pole powierzchni przekroju poprzecznego pnia (pppp 10 cm powyżej wstawki) w czwartym roku osiągnął niewielkie wartości, ze względu na uzyskiwane jeszcze stosunkowo niskie plony owoców.

W 2001 roku najsłabszym przyrostem cechowała się wstawka z odmiany 'Węgierka Wczesna', natomiast najsilniej rosła wstawka 'GF 655/2'. Po czterech latach najsłabiej rosnącą wstawką okazała się 'Ishtara', a 'GF 655/2' nadal rosła najsilniej. Pole powierzchni przekroju poprzecznego pnia odmiany 'Cacanska Najbolia' mierzone 10 cm powyżej wstawki okazało się różne w poszczególnych latach badań. Po czterech latach największy przyrost pola powierzchni pnia odnotowano dla drzew ze wstawką 'Węgierka Wczesna', natomiast najsłabiej rosły drzewa na podkładce 'Węgierka Wangenheima'.

Użyte wstawki nie wpłynęły na zmianę masy owoców. Wykonane analizy chemiczne owoców, to znaczy poziom ekstraktu refraktometrycznego oraz kwasowość ogólna soku owoców śliw, nie wykazywały statystycznych różnic w pierwszych czterech latach owocowania drzew.

Przedstawione powyżej wyniki dotyczą pierwszego okresu prowadzenia sadu śliwowego z drzew na wstawkach, dlatego też wymagać będą kontynuacji i oceny w następnych latach.